Οικονομικό κίνητρο σε όσους νέους γιατρούς θα επιλέξουν να λάβουν την ειδικότητα της αναισθησιολογίας δίνει το υπουργείο Υγείας προκειμένου να προσελκύσει το ενδιαφέρον τους.

Και αυτό γιατί οι ελλείψεις γιατρών στην ειδικότητα της αναισθησιολογίας, είναι μια από τις μεγαλύτερες «ανοικτές πληγές» το Συστήματος Υγείας και στη χώρα μας με συνέπεια να σημειώνονται μεγάλες αναμονές στα χειρουργεία των δημόσιων νοσοκομείων.

Σε μια προσπάθεια να αντιστραφεί η κατάσταση αυτή το υπουργείο Υγείας σε τροπολογία στο υπό συζήτηση, του νομοσχεδίου του Υπ. Εσωτερικών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση προβλέπεται οικονομικό κίνητρο, που θα καταβάλλεται στους ιατρούς που ειδικεύονται στην ειδικότητα της αναισθησιολογίας στα νοσοκομεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το εν λόγω νέο κίνητρο ακολουθεί το επίδομα που είχε προβλεφθεί στο άρθρο 54 του ν. 4999/2022 για τους ιατρούς που ειδικεύονται στην ειδικότητα της αναισθησιολογίας, καθώς και στους ιατρούς, οι οποίοι παρατείνουν την παραμονή τους, μετά από το πέρας του χρόνου ειδικευσής τους.

Έτσι οι νέοι γιατροί που επιλέγουν την ειδικότητα της αναισθησιολογίας θα λαμβάνουν επίδομα 250 ευρώ.

Μπόνους για τι μετακινήσεις γιατρών και νοσηλευτών του ΕΣΥ, το καλοκαίρι

Οι μετακινήσεις γιατρών και νοσηλευτών του ΕΣΥ θα αποζημιώνονται έως και με 1.800 ευρώ τον μήνα βάση της ίδιας τροπολογίας.

Αναλυτικότερα η τροπολογία προβλέπει πώς:

«1. Στους ιατρούς κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι οποίοι μετακινούνται έως τις 30.9.2023, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 3599/2007 (Α’ 176), περί των μετακινήσεων του φύσεως προσωπικού των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, συγκεκριμένες υγείας ίδιας άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.), λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, χορηγείται μηνιαία αποζημίωση ύψους χιλίων οκτακοσίων (1.800) ευρώ, πλέον των μηνιαίων αποδοχών τους. Κατ’ εξαίρεση, για μετακινήσεις του προηγούμενου εδαφίου υγείας Περιφέρειας Αττικής χορηγείται μηνιαία αποζημίωση ύψους οκτακοσίων (800) ευρώ. Στους ιατρούς του πρώτου και δεύτερου εδαφίουκαταβάλλεται αποζημίωση του άρθρου 29 του ν. 4816/2021 (Α’ 118), περί αποζημίωσης των ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων για μετακίνηση νοσοκομεία ίδιας άλλης Υ.Πε.».

2. παρ. του άρθρου εικοστού πρώτου του ν. 5015/2023 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, και παρ. 1 του άρθρου εικοστού πρώτου διαμορφώνεται ως εξής:

«1. νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, μετακινείται, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 3599/2007 (Α’ 176), περί των μετακινήσεων του φύσεως προσωπικού των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, κατά χρονικό διάστημα από Ιη.6.2023 έως 30ή.9.2023, λόγω έκτακτων

υπηρεσιακών αναγκών, χορηγείται μηνιαία αποζημίωση ύψους χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ, πλέον των μηνιαίων αποδοχών τους. Κατ’ εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό που μετακινείται Περιφέρειας Αττικής χορηγείται αποζημίωση ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ.»