Το Υπουργείο Υγείας κατέθεσε πολυνομοσχέδιο που αφορά τα Εθνικά Μητρώα Ασθενών.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 83 του νομοσχεδίου αναφέρεται ότι «με απόφαση του υπουργού Υγείας μπορεί να συνιστώνται και να λειτουργούν εθνικά μητρώα ασθενών, στη βάση συγκεκριμένων κάθε φορά κριτηρίων, όπως η χρήση θεραπειών αυξημένου κόστους ή και αυξημένης νοσηρότητας/θνητότητας η μεγάλη επίπτωση των νοσημάτων στο γενικό πληθυσμό, η χρήση συγκεκριμένης θεραπείας ή καταγραφή σπάνιων νόσων, οι σκοποί φαρμακοεπαγρύπνησης».

Το γεγονός αυτό προκαλεί ιδιαίτερη ικανοποίηση στους συλλόγους ασθενών αλλά και των φορέων φαρμάκων. Αυτοί προσπαθούν εδώ και χρόνια να δημιουργήσουν τέτοιες βάσεις δεδομένων, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Η κίνηση αυτή θα αποτελέσει την πλέον σταθερή βάση για μία πιο αποτελεσματική χάραξη ενιαίας πολιτικής υγείας. Κάτι τέτοιο θα επιφέρει μία αποδοτικότερη διαχείριση πόρων στον τομέα της υγείας.

Τα Προσωπικά Δεδομένα

Η νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων αποτελεί την μοναδική ίσως αιτία που μπορεί να φρενάρει την όλη διαδικασία.

Στο νομοσχέδιο επισημαίνεται, ωστόσο, ότι τα δεδομένα των ασθενών που ανήκουν σε αυτές τις λίστες μπορούν κατ’εξαίρεση να τύχουν επεξεργασίας στις εξής περιπτώσεις:

  • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής
  • για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας
  • το υποκείμενο των δεδομένων έχει παράσχει την έγγραφη συγκατάθεση του για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων
  • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου
  • η επεξεργασία είναι βάσει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης η εθνικών ρυθμίσεων απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημοσίου συμφέροντος
  • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικούς ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με τη παρ.1 του άρθρου 89 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων

Το Υπουργείο Υγείας επισημαίνει ότι μπορεί να χορηγεί τα στοιχεία των ασθενών κατόπιν πληρωμής αντίστοιχου παραβόλου, για λόγους στατιστικής, επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας.

Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο διαβεβαιώνει ότι θέτει σε εφαρμογή όλες τις τεχνικές ανωνυμοποίησης, ψευδονυμοποίησης και κρυπτογράφησης, στοχεύοντας στη διατήρηση όλων των προσωπικών δεδομένων των ασθενών που θα βρίσκονται στα Εθνικά Μητρώα Ασθενών.

 

Πηγή: healthpharma.gr