Τα Βιοπαθολογικά Διαγνωστικά Εργαστήρια του Ομίλου Affidea έχουν διαπίστευση κατά το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012 για τις κλινικές δοκιμές που διενεργούνται στον χώρο τους. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος Αffidea έχει τα περισσότερα διαπιστευμένα Βιοπαθολογικά Εργαστήρια στα Βαλκάνια κατά το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012.

Η τεχνική επάρκεια ενός Ιατρικού Εργαστηρίου για την έκδοση αξιόπιστων αποτελεσμάτων αναγνωρίζεται και βεβαιούται επίσημα μόνο με τη διαπίστευση. Αυτό προκύπτει μετά από την επιτυχή αξιολόγηση των Βιοπαθολογικών Εργαστηρίων του Ομίλου για την πιστή συμμόρφωσή τους προς τις απαιτήσεις του ειδικού για τα Ιατρικά Εργαστήρια Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012 από τον Εθνικό Φορέα, το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.).

Τα Βιοπαθολογικά Διαγνωστικά Εργαστήρια της Affidea εφαρμόζουν σε καθημερινή βάση Εσωτερικό Έλεγχο Ποιότητας της Αναλυτικής φάσης με τη χρήση διαλυμάτων ελέγχου (controls) σε όλα τα επίπεδα συγκέντρωσης των παραμέτρων, όπως αυτά διατίθενται στο εμπόριο από τις παρασκευάστριες εταιρείες τους.

Βιοπαθολογικά

Με τον Εσωτερικό Έλεγχο Ποιότητας ελέγχεται η επαναληψιμότητα και η ακρίβεια όλων των αναλυτικών μεθόδων που πραγματοποιούνται. Με αυτό τον τρόπο εντοπίζονται τα σφάλματα την στιγμή που προκύπτουν, με συνέπεια τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των εργαστηριακών αποτελεσμάτων. Σχεδιάζονται, τηρούνται και αξιολογούνται διαγράμματα ελέγχου Ποιότητας Levey-Jennings, εφαρμόζοντας τις μεθόδους των πολλαπλών κριτηρίων, ευρέως γνωστή ως μέθοδος Westgard.

Επιπρόσθετα, τα Βιοπαθολογικά Διαγνωστικά Εργαστήρια της Affidea συμμετέχουν σε Διεργαστηριακά Σχήματα Ελέγχου Ικανότητας (Proficiency Testing), γνωστά ως Εξωτερικός Έλεγχος Ποιότητας. Τα σχήματα αυτά διοργανώνονται από την Εταιρεία BIORAD & την Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία. Πρόκειται για Διαπιστευμένα Σχήματα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ISO/IEC 17043:2010.

Βασική αρχή και δέσμευση των Εργαστηρίων της Affidea είναι να παρέχουν στους εξεταζόμενους και στους θεράποντες ιατρούς υπηρεσίες που να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις τους και να ικανοποιούν τις ιατρικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου ποιότητας, για τις οποίες η Affidea έχει δεσμευτεί.

Βιοπαθολογικά

Σχετικά με τον Όμιλο Affidea

Ο Όμιλος Affidea σήμερα αποτελεί τον κορυφαίο ιδιωτικό φορέα παροχής ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Ευρώπη. Δραστηριοποιείται σε 15 χώρες μέσα από ένα δίκτυο 330 ιατρικών κέντρων & 11.000 επαγγελματιών υγείας.

Στην Ελλάδα λειτουργεί από το 2005 με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας για όλους. Στο πλαίσιο της διαρκούς αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του, δημιούργησε ένα Πανελλαδικό Δίκτυο Διαγνωστικών Κέντρων σε πρότυπους ιατρικούς χώρους, που συνεχώς επεκτείνεται, με έμπειρο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, εξασφαλίζοντας τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας.

Η αρτιότητα του σύγχρονου εξοπλισμού, η επιβεβαιωμένη αξιοπιστία και η διεθνής αναγνώριση των αποτελεσμάτων του Ομίλου Affidea καταδεικνύονται από τις διακρίσεις και τις στρατηγικές συνεργασίες του στο χώρο της υγείας.

Όλα τα κέντρα του Ομίλου Affidea είναι πιστοποιημένα κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001 και τα βιοπαθολογικά εργαστήρια διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) κατά το ISO 15189.

 

Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα, σε LinkedIn, Facebook και Instagram.