Η χειρουργική του ήπατος αποτελεί σήμερα μια ασφαλή και εφαρμόσιμη θεραπευτική επιλογή για την αντιμετώπιση κακοήθων και καλοήθων όγκων του ήπατος. Αυτό είναι εφικτό λόγω της εξέλιξης της χειρουργικής του ήπατος, της εξειδικεύμενης εκπαίδευσης των χειρουργών ήπατος, τη σημαντική πρόοδο της τεχνολογίας, τη βελτίωση της αναισθησίας και της διαχείρισης των ασθενών στις ΜΕΘ.

Παλαιότεροι περιορισμοί στη χειρουργική ήπατος, κυρίως η διεγχειρητική αιμορραγία, οι αμφοτερόπλευρες εντοπίσεις, οι πολλαπλές μεταστάσεις κα, δεν αποτελούν πλέον αντέδειξη για εκτομή χάρη στην πολύ υψηλή τεχνολογία που χρησιμοποιείται και στη σημαντική εξειδίκευση των χειρουργών ήπατος. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να εξαιρέσουμε σε επιλεγμένες περιπτώσεις μέχρι και το 75% του ήπατος. Συγχρόνως, όταν η ηπατεκτομή γίνεται σε κέντρα εξειδίκευσης από χειρουργούς ήπατος, η θνητότητα ειναι κάτω από 3%.

χειρουργική ήπατος

Η ασφάλεια των ασθενών με όγκους ήπατος εξασφαλίζεται με την προσεκτική προεγχειρητική προετοιμασία και τη χρήση τεχνικών αύξησης του παρεγχύματος του ήπατος, όπως είναι ο εμβολισμός της πυλαίας φλέβας (PortalVeinEmbolization). Με αυτήν την τεχνική μπορούμε να αυξήσουμε το εναπομείναν ήπαρ μετά την ηπατεκτομή 25-40%.

Σήμερα στις ηπατεκτομές χρησιμοποιούμε σύγχρονη τεχνολογία για την εκτομή του παρεγχύματος (CUSA, MISONIX), συσκευές RadioFrequencyAblation και Microwave για την καταστροφή όγκων, IrreversibleElectropolation σε ανεγχείρητους όγκους κα. Επίσης, πολύ σημαντική είναι η χρήση διεγχειρητικού υπερήχου (IUS) για τη διεγχειρητική εντόπιση των όγκων και των αγγείων του ήπατος. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι τα τελευταία χρόνια ένας σημαντικός αριθμός ηπατεκτομών μπορούν να γίνουν λαπαροσκοπικά και ρομποτικά.

Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση και συνεργασία χειρουργών ήπατος, γαστρεντερολόγων, ηπατολόγων, ογκολόγων, ακτινολόγων, αναισθησιολόγων και εντατικολόγων, που πρέπει να υπάρχει σε κάθε εξειδικευμένο κέντρο, είναι η εγγύηση για βέλτιστο αποτέλεσμα και μακροχρόνια επιβίωση.

Οι χειρουργικές παθήσεις ήπατος είναι οι ακόλουθες:

 • Ηπατοκυτταρικός καρκίνος
 • Χολλαγγειοκαρκίνωμα (ενδοηπατικό και της πύλης του ήπατος)
 • Δευτεροπαθείς εντοπίσεις (μεταστάσεις από άλλα όργανα, παχύ έντερο, πνεύμονες, μαστό, στόμαχο κλπ)
 • Πρωτοπαθή σαρκώματα του ήπατος
 • Άλλοι σπάνιοι όγκοι
 • Αδενώματα ήπατος
 • Κυστικά νεοπλάσματα ήπατος

Οι χειρουργικές τεχνικές ηπατεκτομών είναι οι ακόλουθες:

 • Ανοικτή ηπατεκτομή
 • Λαπαροσκοπική ηπατεκτομή
 • Ρομποτική ηπατεκτομή
 • Καταστροφή όγκων με RFA, Microwave, IRE

Χειρουργική παγκρέατος 

Ιδιαίτερα ασφαλής έχει γίνει τα τελευταία χρόνια και η χειρουργική του παγκρέατος. Οι βελτιώσεις στις χειρουργικές τεχνικές μαζί με καλύτερη εκπαίδευση και εξειδίκευση των χειρουργών έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της περιεγχειρητικής θνητότητας, της διεγχειρητικής και μετεγχειρητικής αιμορραγίας, αλλά και των διαφυγών από τις αναστομώσεις, ενώ έχουν οδηγήσει στη βελτίωση της γενικότερης διαχείρισης αυτών των ασθενών είτε στις ΜΕΘ είτε στους θαλάμους.

Ο καρκίνος του παγκρέατος αποτελεί έναν πολύ επιθετικό καρκίνο, του οποίου η διάγνωση τίθεται συνήθως σε προχωρημένο στάδιο. Οι ασθενείς που θα εμφανίσουν πρώιμα ίκτερο έχουν και τις περισσότερες πιθανότητες να μπορούν να χειρουργηθούν. Η προσθήκη πιο αποτελεσματικών χημειοθεραπευτικών σχημάτων (FOLFIRINOXκαι Nab-paclitaxelgemcitabine) έχει βελτιώσει σημαντικά τα αποτελέσματα της χημειοθεραπείας και μπορεί να μετατρέψει μια ανεγχείρητη ή οριακά εξαιρέσιμη νόσο σε εξαιρέσιμη.

χειρουργική ήπατος

Επιπλέον, οι αγγειακές εκτομές και ανακατασκευές (πυλαίας φλέβας, άνω μεσεντερίου φλέβας) έχουν αυξήσει την εξαιρεσιμότητα και την επιβίωση χωρίς να αυξήσουν τη νοσηρότητα. Επιπλέον, αρτηριακές εκτομές σε επιλεγμένους κυρίως νέους ασθενείς μπορούν να δώσουν κάποιες προοπτικές.

Η αντιμετώπιση σε κέντρα υψηλής εξειδίκευσης μεγάλου όγκου και στο πλαίσιο Ογκολογικού Συμβουλίου είναι η εγγύηση για τη σωστή αντιμετώπιση και αυξηση της επιβίωσης. Όπως και στην αντιμετώπιση των όγκων του ήπατος, οι όγκοι του παγκρέατος χρήζουν ολοκληρωμένης αντιμετώπισης και συνεργασία χειρουργών ήπατος, γαστρεντερολόγων, ηπατολόγων, ογκολόγων, ακτινολόγων, αναισθησιολόγων και εντατικολόγων, η οποία πρέπει να υπάρχει σε κάθε εξειδικευμένο κέντρο και είναι η εγγύηση για βέλτιστο αποτέλεσμα και μακροχρόνια επιβίωση.

Τα τελευταία χρόνια ένας σημαντικός αριθμός παγκρεατεκτομών μπορούν να γίνουν λαπαροσκοπικά και ρομποτικά.

Οι χειρουργικές παθήσεις όγκων παγκρέατος είναι οι:

 • Καρκίνος παγκρέατος (κεφαλής, αγκιστροειδούς απόφυσης, σώματος, ουράς)
 • Κυστικά νεοπλάσματα παγκρέατος (ορώδες ή βλεννώδες κυσταδένωμα, IPMN)
 • Καρκίνος του τελικού χοληδόχου πόρου
 • Καρκίνος του φύματος του Vater

Οι χειρουργικές τεχνικές παγκρεατεκτομών είναι οι:

 • Whipple ή παγκρεατο-δωδεκαδακτυλεκτομή (ανοικτά ή λαπαροσκοπικά)
 • Περιφερική παγκρεατεκτομή με ή χωρίς διατήρηση σπληνός (ανοικτά ή λαπαροσκοπικά).

 

χειρουργική ήπατος

INFO!
Δημήτρης Γιακουστίδης
Γενικός Χειρουργός
www.liverpancreascenter.gr