Ο ΕΟΦ αποφάσισε την απαγόρευση διακίνησης-διάθεσης των παρακάτω ομοιοπαθητικών φαρμάκων, τα οποία προωθούνται μέσω της ιστοσελίδας www.konstantinioncentershop.com.

1) Dr.Reckeweg R18 (cystophylin-Kidney and bladder drops).

2) Dr.Reckeweg R60 (purhaemine-Blood purifier).

3) Dr.Reckeweg R2 (aurin- essential aurea –Gold Drops).

4) Dr.Reckeweg R7 (hepagalen-Liver and gallbladder drops).

5) Dr.Reckeweg R43 (herbamine-asthma drops).

6) Dr.Reckeweg R25 (prostatan- prostatitis drops).

7) Dr.Reckeweg R192 (orala droppar losning).

8) Dr.Reckeweg R40 (orala droppar losning).

 

Αιτία είναι η  έλλειψη της προβλεπόμενης άδειας κυκλοφορίας βάσει του αρ. 17 της ΚΥΑ Δ. ΥΓ3α/Γ.Π. 32221 (ΦΕΚ 1049Β/2013.

Η παρούσα απόφαση εκδίδεται στο πλαίσιο της προστασίας της Δημόσιας Υγείας.

Η εταιρεία οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες των προϊόντων και να τα αποσύρει από την αγορά σε εύλογο χρονικό διάστημα και να ενημερώσει τον ΕΟΦ με το πέρας της διαδικασίας.

 

Πηγή: EOΦ