Η Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi®) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της έκθεσης για το δεύτερο τρίμηνο του 2022.

 

Απρίλιος-Ιούνιος 2022

 • Συνολικά έσοδα876 εκατ. SEK (3.211), +21%, +10% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος (CER)1
 • Έσοδα τομέα Αιματολογίας 688 εκατ. SEK (2.125), +16% σε CER εκ των οποίων: efmoroctocog alfa 1.107 εκατ. SEK (1.005), +6% σε CER, eftrenonacog alfa 468 εκατ. SEK (438), +2% σε CER, avatrombopag SEK 618 εκατ. SEK (230), +126% σε CER και pegcetacoplan 38 εκατ. SEK (-)
 • Έσοδα τομέα Ανοσολογίας 847 εκατ. SEK (752), σταθερά σε CER εκ των οποίων: Anakinra 545 εκατ. SEK (550), -11% σε CER, palivizumab 39 εκατ. SEK (33), +10% σε CER και emapalumab 263 εκατ. SEK (168), +34% σε CER
 • EBITA1 944 εκατ. SEK (922) περιθώριο EBITA1 24% (29). Στοιχεία που επηρεάζουν τη συγκρισιμότητα2 (IAC) ύψους -14 εκατ. SEK περιλάμβαναν αναστροφή της πρόβλεψης των απαιτήσεων εκ Ρωσίας ύψους 51 εκατ. SEK. Εξαιρουμένων των IAC, το προσαρμοσμένο EBITA1 ήταν 958 εκατ. SEK αντιστοιχώντας σε προσαρμοσμένο περιθώριο EBITA1 25% (29). EBIT ύψους 423 εκατ. SEK (467), προσαρμοσμένο EBIT1 ύψους 437 εκατ. SEK (467)
 • Έσοδα ανά μετοχή (EPS) προ μείωσης 0,87 SEK (0,91)· EPS προ μείωσης προσαρμοσμένα 0,91 SEK (0,91). Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 343 εκατ. SEK (1.393)
 • Σημαντικά γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς: παρουσίαση δεδομένων φάσης 3 για το efanesoctocog alfa συμφωνία άδειας εκμετάλλευσης του νέου ορφανού φαρμάκου loncastuximab tesirine στην αιματολογία

 

Ιανουάριος-Ιούνιος 2022

 • Συνολικά έσοδα801 εκατ. SEK (6,872), +28%, +17% σε CER1
 • Έσοδα τομέα Αιματολογίας187 εκατ. SEK (4.003), +20% σε CER εκ των οποίων: efmoroctocog alfa 2.132 εκατ. SEK (1.861), +10% σε CER, eftrenonacog alfa 887 εκατ. SEK (851), σταθερά σε CER, avatrombopag 1.211 εκατ. SEK (411), +155% σε CER και pegcetacoplan 42 εκατ. SEK (-)
 • Έσοδα τομέα Ανοσολογίας 967 εκατ. SEK (2.305), +15% σε CER εκ των οποίων: anakinra 1.190 εκατ. SEK (1.092), σταθερά σε CER· palivizumab 1.325 εκατ. SEK (912), +29% σε CER και emapalumab 452 εκατ. SEK (301), +30% σε CER
 • EBITA1234 εκατ. SEK (2.406) περιθώριο EBITA1 25% (35). IAC2 ύψους -675 εκατ. SEK, εξαιρουμένων IAC, το προσαρμοσμένο EBITA1 ανήλθε σε 2.909 εκατ. SEK αντιστοιχώντας σε προσαρμοσμένο περιθώριο EBITA1 33% (35). EBIT 1.198 εκατ. SEK (1.500) προσαρμοσμένο EBIT1 1.873 εκατ. SEK (1.500)
 • EPS προ μείωσης 2,71 SEK (3,27), EPS προ μείωσης προσαρμοσμένα 4,56 SEK (3,27). Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 1.987 εκατ. SEK (3.092)

 

Οικονομική πρόβλεψη 2022

 • Τα έσοδα αναμένεται να αυξηθούν κατά μεσαίο έως υψηλό μονοψήφιο ποσοστό σε CER, ενδεχομένως προς το υψηλότερο άκρο του εύρους
 • Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITA αναμένεται να φτάσει λίγο παραπάνω από το 30% των εσόδων, περιλαμβάνοντας τα αποτελέσματα κόστους της συμφωνίας άδειας εκμετάλλευσης του νέου ορφανού φαρμάκου loncastuximab tesirine στην αιματολογία.

Περίληψη οικονομικών αποτελεσμάτων

2ο τρίμηνο 2ο τρίμηνο 1ο

Εξάμηνο

1ο

εξάμηνο

Πλήρες

έτος

Ποσά σε εκατ. SEK 2022 2021 Μεταβολή 2022 2021 Μεταβολή 2021
Συνολικά έσοδα 3.876 3.211 21% 8.801 6.872 28% 15.529
Μεικτό κέρδος 2.856 2.428 18% 6.265 5.363 17% 12.045
Μεικτό περιθώριο1 74% 76% 71% 78% 78%
EBITA1 944 922 2% 2.234 2.406 -7% 5.575
Προσαρμοσμένο EBITA1,2 958 922 4% 2.909 2.406 21% 5.575
Περιθώριο EBITA1 24% 29% 25% 35% 36%
Προσαρμοσμένο περιθώριο EBITA1,2 25% 29% 33% 35% 36%
Κέρδη για το χρονικό διάστημα 258 268 -4% 801 964 -17% 2.679
Έσοδα ανά μετοχή, προ μείωσης, SEK 0,87 0,91 -4% 2,71 3,27 -17% 9,08
Έσοδα ανά μετοχή, προ μείωσης, SEK προσαρμοσμένα1,2 0,91 0,91 0% 4,56 3,27 39% 9,08
1Εναλλακτικοί Δείκτες Επίδοσης (APM).
2 Στοιχεία που επηρεάζουν τη συγκρισιμότητα (IAC) το δεύτερο τρίμηνο και το πρώτο εξάμηνο του 2022.

 

SOBI

Σχετικά με τη Sobi®

Η Sobi είναι μια εξειδικευμένη διεθνής βιοφαρμακευτική εταιρεία που μεταμορφώνει τη ζωή των ατόμων με σπάνιες παθήσεις. Η Sobi παρέχει βιώσιμη πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες στους τομείς της αιματολογίας, της ανοσολογίας και της εξειδικευμένης φροντίδας. Απασχολεί περίπου 1.600 εργαζόμενους στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, τη Μέση Ανατολή και την Ασία. Το 2021, τα έσοδα της Sobi ανήλθαν σε 15,5 δισεκ. SEK. Η μετοχή της Sobi (STO: SOBI) είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο Nasdaq της Στοκχόλμης.

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη Sobi στη διεύθυνση Sobi Greece και στο LinkedIn.