Η Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi®) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της έκθεσης για το τρίτο τρίμηνο του 2022.

 

ΙούλιοςΣεπτέμβριος 2022

  • Συνολικά έσοδα 999 (3.761) εκατ. SEK, +6%, -6% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος (CER)1
  • Έσοδα τομέα Αιματολογίας 619 (2.291) εκατ. SEK, +3% σε CER εκ των οποίων: efmoroctocog alfa 1.041 (1.035) εκατ. SEK, -5% σε CER· eftrenonacog alfa 464 (430) εκατ. SEK, +2% σε CER· avatrombopag 543 (400) εκατ. SEK, +12% σε CER και pegcetacoplan 49 εκατ. SEK (-)
  • Έσοδα τομέα Ανοσολογίας 070 (1.144) εκατ. SEK, -22% σε CER εκ των οποίων: anakinra 542 (516) εκατ. SEK, -10% σε CER· palivizumab 327 (374) εκατ. SEK, -30% σε CER και emapalumab 202 (255) εκατ. SEK, -36% σε CER
  • EBITA1241 (1.166) εκατ. SEK· περιθώριο EBITA1 31% (31). EBIT 699 (708) εκατ. SEK
  • Έσοδα ανά μετοχή (EPS) προ μείωσης 1,52 (1,60) SEK. Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 780 (257) εκατ. SEK

 

Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2022

  • Συνολικά έσοδα800 (10.633) εκατ. SEK, +20%, +9% σε CER
  • Έσοδα τομέα Αιματολογίας806 (6.294) εκατ. SEK, +14% σε CER εκ των οποίων: efmoroctocog alfa 3.173 εκατ. (2.896) SEK, +5% σε CER· eftrenonacog alfa 1.351 (1.281) εκατ. SEK, σταθερά σε CER· avatrombopag 1.754 (810) εκατ. SEK, +85% σε CER και pegcetacoplan 91 εκατ. SEK (-)
  • Έσοδα τομέα Ανοσολογίας 036 (3.450) εκατ. SEK, +3% σε CER εκ των οποίων: anakinra 1.731 (1.608) εκατ. SEK, -4% σε CER· palivizumab 1.652 (1.286) εκατ. SEK, +12% σε CER και emapalumab 653 (556) εκατ. SEK, σταθερά σε CER
  • EBITA 475 (3.572) εκατ. SEK· περιθώριο EBITA 27% (34) συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που επηρεάζουν τη συγκρισιμότητα (IAC)2 -675 εκατ. SEK. Εξαιρουμένων IAC το προσαρμοσμένο EBITA1 ανήλθε σε 4.150 εκατ. SEK αντιστοιχώντας σε προσαρμοσμένο περιθώριο EBITA1 32% (34). EBIT 1.897 εκατ. SEK (2.208)· προσαρμοσμένο EBIT1 2.572 εκατ. SEK (2.208)
  • EPS προ μείωσης 4,24 (4,87) SEK, προσαρμοσμένα EPS1 προ μείωσης 6,08 (4,87) SEK. Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες767 (3.349) εκατ. SEK

SOBI

Οικονομική πρόβλεψη 2022 αμετάβλητη

Περίληψη οικονομικών αποτελεσμάτων

3ο τρίμηνο 3ο τρίμηνο Ιαν. – Σεπτ. Ιαν. – Σεπτ. Πλήρες

έτος

Ποσά σε εκατ. SEK 2022 2021 Μεταβολή 2022 2021 Μεταβολή 2021
Συνολικά έσοδα 3.999 3.761 6% 12.800 10.633 20% 15.529
Μεικτό κέρδος 3.067 2.802 9% 9.332 8.165 14% 12.045
Μεικτό περιθώριο1 77% 75% 73% 77% 78%
EBITA1 1.241 1.166 6% 3.475 3.572 -3% 5.575
Προσαρμοσμένο EBITA1,2 1.241 1.166 6% 4.150 3.572 16% 5.575
Περιθώριο EBITA1 31% 31% 27% 34% 36%
Προσαρμοσμένο περιθώριο EBITA1,2 31% 31% 32% 34% 36%
Κέρδη για το χρονικό διάστημα 451 473 -5% 1.252 1.438 -13% 2.679
Έσοδα ανά μετοχή, προ μείωσης, SEK 1,52 1,60 -5% 4,24 4,87 -13% 9,08
Έσοδα ανά μετοχή, προ μείωσης, SEK προσαρμοσμένα1,2 1,52 1,60 -5% 6,08 4,87 25% 9,08
1 Εναλλακτικοί Δείκτες Επίδοσης (APM).
2 Στοιχεία που επηρεάζουν τη συγκρισιμότητα (IAC) το 2022.

 

Σχετικά με τη Sobi®

Η Sobi είναι μια εξειδικευμένη διεθνής βιοφαρμακευτική εταιρεία που μεταμορφώνει τη ζωή των ατόμων με σπάνιες παθήσεις. Η Sobi παρέχει βιώσιμη πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες στους τομείς της αιματολογίας, της ανοσολογίας και της εξειδικευμένης φροντίδας. Απασχολεί περίπου 1.600 εργαζόμενους στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, τη Μέση Ανατολή και την Ασία. Το 2021, τα έσοδα της Sobi ανήλθαν σε 15,5 δισεκ. SEK. Η μετοχή της Sobi (STO: SOBI) είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο Nasdaq της Στοκχόλμης.

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη Sobi στη διεύθυνση Sobi Greece και στο LinkedIn.