Επίδομα λουτροθεραπείας στους ασφαλισμένους του χορηγεί ο ΕΟΠΥΥ. Όπως αναφέρει, ο Οργανισμός η αποζημίωση λουτροθεραπείας παρέχεται στους ασφαλισμένους κατά την διάρκεια της λουτρικής περιόδου, για το χρονικό διάστημα από 1/6 έως 31/10, εκάστου έτους. Η αποζημίωση αφορά στην πραγματοποίηση κατά ανώτατο όριο 15 λούσεων.

Ποιοι οι δικαιούχοι

Δικαίωμα για την χορήγηση του επιδόματος Λουτροθεραπείας έχουν οι ασφαλισμένοι που πάσχουν από τις κάτωθι παθήσεις:

1) Αυτοάνοσες ρευματικές παθήσεις με προβολή του μυοσκελετικού συστήματος, που δεν βρίσκεται σε οξύ στάδιο.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται παθήσεις όπως οι κάτωθι:

  • Ρευματοειδής αρθρίτιδα
  • Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος
  • Συστηματική σκλήρυνση
  • Πολυμυοσίτιδα-Δερματίτιδα
  • Ρευματοειδή πολυμυαλγία
  • Μεικτή νόσος του συνδετικού ιστού
  • Αγγυλοποιητική και Ψωριασική αρθρίτιδα

2) Μετατραυματικές δυσκαμψίες, Μετατραυματική αρθρίτιδα

3) Δερματοπάθειες

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται η ψωρίαση, το χρόνιο έκζεμα και η χρόνια διάχυτη νευροδερματίτιδα.

Τα δικαιολογητικά

Προκειμένου να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση των δικαιούχων τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στην φυσική παρουσία υποβολής αιτημάτων για αποζημίωση λουτροθεραπείας ,τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

1) Ιατρική γνωμάτευση ιατρού, αντίστοιχης με την πάθηση ειδικότητας, ήτοι Ορθοπαιδικού, Ρευματολόγου, Δερματολόγου, Φυσιάτρου.

Στην γνωμάτευση θα πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά η πάθηση του ασφαλισμένου και να αιτιολογείται αναλυτικά η αναγκαιότητα υποβολής του σε λουτροθεραπεία. Σε περίπτωση έλλειψης ιατρού ειδικότητας ρευματολόγου στην περιοχή, θα γίνονται αποδεκτές γνωματεύσεις από Ορθοπεδικούς για τα συγκεκριμένα νοσήματα.

Οι γνωματεύσεις εκδίδονται από ιατρούς Νοσοκομείων του ΕΣΥ, Στρατιωτικών και Πανεπιστημιακών, ιατρούς των μονάδων Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ και τέλος από τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς.

2) Ιατρική γνωμάτευση θεράποντα Καρδιολόγου (συμβεβλημένου ή μη) από την οποία να προκύπτει, δεδομένης της κλινικής κατάσταση του ασφαλισμένου, ότι δύναται να προβεί στην συγκεκριμένη θεραπεία και ότι δεν υπάρχει ιατρική αντένδειξη για την διενέργεια αυτής.

3) Ψηφιακό αντίγραφο ή επικυρωμένο αντίγραφο απόδειξης παροχής υπηρεσιών του ξενοδοχείου ή του ενοικιαζόμενου δωματίου, προκειμένου να διαπιστώνεται η μετάβαση και διαμονή του ασφαλισμένου στον τόπο της λουτροπηγής. Στην περίπτωση που η λουτροπηγή βρίσκεται κοντά στον τόπο κατοικίας του ασφαλισμένου και δεν προκύπτει διαμονή, απαραίτητη κρίνεται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του ασφαλισμένου στην οποία θα δηλώνει ότι, μετακινήθηκε τις ημερομηνίες όπως αυτές αναφέρονται στην βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου της λουτροπηγής.

Επιπρόσθετα για τα ΑμΕΑ με τετραπληγία ή παραπληγία, δύναται να αποζημιώνεται και ο συνοδός για το κόστος μετακίνησης του.

Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν λιγότερες των 15 λούσεων, θα αποδίδεται ποσό που αντιστοιχεί στις πραγματοποιηθείσες λουτροθεραπείες κατ΄ αναλογία. Δικαιολογείται μία (1) λουτροθεραπεία ανά ημέρα.