Σε πλήρη εφαρμογή τέθηκε το Σύστημα Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών στα Γενικά Νοσοκομεία Έδεσσας, Βέροιας και Γιαννιτσών. Τα ΓΝ Έδεσσας, Βέροιας και Γιαννιτσών της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας πρωτοπορούν με μία ακόμη καινοτόμα εξέλιξη στον χώρο της υγείας.

Συγκεκριμένα, ενεργοποίησαν την πλήρη διασύνδεση των Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων (ΟΠΣ) της OrCo με το λογισμικό Grouper του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ και θα υποβάλλουν πλέον τα περιστατικά με Ελληνικά DRG, σύμφωνα με την τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ2δ/21693/ 09.4.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας «Ορισμός νοσοκομείου όπου τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το Σύστημα Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ)».

Υπενθυμίζεται πως, η εφαρμογή του  άρχισε από το πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Ηρακλείου της Κρήτης . Πλέον εφαρμόζεται σε όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης. Επίσης, έχει υιοθετηθεί και στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη.  Εκτιμάται πως το σύστημα αυτό βοηθά στη μετάβαση των νοσοκομείων στη  ψηφιακή εποχή με την υπερπήδηση εμποδίων όπως είναι αυτά  της γραφειοκρατίας, την κατάργηση φυσικών αρχείων, καθώς την ομογενοποίηση ιατρικών πληροφοριών, τη δυνατότητα ελέγχων από τα ασφαλιστικά ταμεία κ.ά. Εν γένει υπολογίζεται ότι το σύστημα συμβάλει στην ορθότερη διοίκηση των νοσοκομειακών μονάδων.

Ελληνικό Σύστημα Νοσοκομειακών Υπηρεσιών DRG

Το Σύστημα DRG (Σύστημα Διαγνωστικά Ομοιογενών Ομάδων) είναι ένα πλήρες και καινοτόμο σύστημα κωδικοποίησης ιατρικών πράξεων και διαγνώσεων, επικαιροποιημένο και στα πρότυπα των αντίστοιχων συστημάτων των προηγμένων συστημάτων υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο βασίζεται στη συστηματική συλλογή έγκυρων και αξιόπιστων δεδομένων κατά την έξοδο των ασθενών από το Νοσοκομείο, με σκοπό την ταξινόμηση τους σε διαχειρίσιμο αριθμό κατηγοριών περιστατικών, οι οποίες είναι ιατρικά ουσιώδεις και ομοιογενείς και προσομοιάζουν σε επίπεδο χρήσης πόρων.

Μέσω των DRG μπορεί να μετρηθεί η απόδοση ενός Νοσοκομείου. Έτσι, τα DRG μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για χρηματοδότηση και κατάρτιση προϋπολογισμών, καθώς και για τιμολόγηση των νοσηλειών.

Τέλος, η εφαρμογή των DRG ενισχύει την διαφάνεια, δίνει την δυνατότητα μέτρησης της νοσοκομειακής δραστηριότητας και benchmarking και τέλος βελτιώνει την αποδοτικότητα.