Ένα χρόνιο αίτημα των υγειονομικών στο ΕΣΥ για αύξηση στο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ικανοποιήθηκε με τη δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης της σχετικής υπουργικής απόφασης.

Σύμφωνα με απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών, Υγείας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία υπογράφηκε στις 13 Φεβρουαρίου και έχει αναδρομική ισχύ από 1/1/2023, το ανώτατο ύψος επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τους απασχολούμενους στον τομέα της Yγείας αυξάνεται στα 200 ευρώ (από τα 150). Παράλληλα εντάσσονται νέες κατηγορίες στους δικαιούχους ενώ θα καταβληθεί αναδρομικά από  1.1.2023.

Πάντως είναι η πρώτη φορά, που θα καταβληθεί επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, σε ειδικότητες όπως:

ψυχολόγοι, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, φαρμακοποιοί, βοηθοί φαρμακοποιοί, οδοντοτεχνίτες, επόπτες υγείας, εργαζόμενοι στην καθαριότητα, εργαζόμενοι στην ασφάλεια, καθώς και σχετικές ειδικότητες που απασχολούνται στην ΑΕΜΥ, στον ΕΟΔΥ, στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, στον ΟΚΑΝΑ, στο ΚΕΘΕΑ, στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης, στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών και στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού.

Τί προβλέπει το ΦΕΚ

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το ΦΕΚ:

“Καθορίζουμε το μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τους μόνιμους και δόκιμους πολιτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας

Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΑΧΙΔΟΧ) του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (Α’ 176), ανάχώρο εργασίας, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:

  • Κατηγορία πρώτη (Α’ ) σε διακόσια ευρώ (200€) από εκατόν πενήντα (150€)
  • Κατηγορία δεύτερη (Β’ ) σε εκατόν εξήντα πέντε ευρώ (165€) από εκατόν πέντε (105€)
  • Κατηγορία τρίτη (Γ’ ) σε εκατόν πενήντα (150€) από εβδομήντα (70€)
  • Κατηγορία τέταρτη (Δ’ ) σε εκατόν πέντε (105€) από τριάντα πέντε (35€)
  • Κατηγορία πέμπτη (Ε’) σε εβδομήντα ευρώ (70€) από τριάντα (30€)

Τα παραπάνω επιδόματα δεν καταβάλλονται σε προσωπικό, το οποίο ασκεί καθήκοντα αποκλειστικά διοικητικής φύσεως”.