Το υπουργείο Υγείας δημοσίευσε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τον νέο Κώδικα Δεοντολογία για τους Φυσικοθεραπευτές, ο οποίος μεταξύ άλλων περιλαμβάνει περιορισμούς στη διαφήμιση και στην άσκηση του επαγγέλματος.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο ΦΕΚ οι φυσικοθεραπευτές στον επαγγελματικό τους χώρο απαγορεύεται να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, με σκοπό την πώληση ιατρικών – φυσικοθεραπευτικών μηχανημάτων και εξοπλισμού, καθώς και σκευασμάτων πάσης φύσεως και γενικά απαγορεύεται κάθε άλλη χρήση, εκτός αυτής για την οποία χορηγήθηκε η άδεια – βεβαίωση λειτουργίας εργαστηρίου φυσικοθεραπείας.

Στον Κώδικα Δεοντολογίας τονίζεται πως ο φυσικοθεραπευτής προβαίνει στην εκτέλεση οποιασδήποτε φυσικοθεραπευτικής πράξης μετά από την ενυπόγραφη συναίνεση του λήπτη.

Οφείλει, δε, να τηρεί αυστηρά απόλυτη εχεμύθεια για οποιοδήποτε στοιχείο υποπίπτει στην αντίληψη του ή του αποκαλύπτει ο λήπτης ή τρίτοι, στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων του και το οποίο αφορά στον λήπτη ή τους οικείους του.

Παρουσία στα ΜΜΕ

Ο φυσικοθεραπευτής δύναται να εμφανίζεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έντυπα, ραδιοτηλεοπτικά, ηλεκτρονικά, κοινωνικής δικτύωσης, με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση του κοινού σε θέματα του γνωστικού του αντικειμένου, βασίζοντας την ενημέρωση σε στοιχεία επιστημονικώς τεκμηριωμένα και διεθνώς παραδεδεγμένα.

Προηγουμένως, γνωστοποιεί την πρόθεσή του αυτή στον οικείο Περιφερειακό Τμήμα. Η εμφάνιση του πρέπει να συνάδει με τις διατάξεις και ο ίδιος να μεριμνά, ώστε να μη δημοσιοποιούνται τα στοιχεία επικοινωνίας του.

Δεν συνιστούν ανεπίτρεπτη διαφήμιση:

Οι δημόσιες ανακοινώσεις για φυσικοθεραπευτικά θέματα, εφόσον γίνονται με γνώμονα την ενημέρωση των συναδέλφων επαγγελματιών Υγείας ή της κοινής γνώμης,

Η συμμετοχή σε δημόσιες συζητήσεις, στο γραπτό ή ηλεκτρονικό Τύπο, με σκοπό την ενημέρωση της κοινής γνώμης γύρω από θέματα αρμοδιότητας ή ειδικότητας του φυσικοθεραπευτή ή του πεδίου ευθύνης του, επίκαιρα ή μη, που την απασχολούν, εφόσον βεβαίως τηρούνται οι αρχές της αβρότητας, της έντιμης εκφοράς κρίσεων και επιχειρημάτων και του σεβασμού της άλλης άποψης, που διατυπώνεται με τους ίδιους κανόνες.

Η ενημέρωση του κοινού από τους φυσικοθεραπευτές σε θέματα της ειδικότητας ή του γνωστικού τους αντικειμένου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις αρχές και τις κείμενες διατάξεις που διέπουν την άσκηση του επαγγέλματος και τη δεοντολογία. Πρέπει να στηρίζεται αποκλειστικά σε στοιχεία απόλυτα τεκμηριωμένα και διεθνώς παραδεκτά.

Η παρουσία του φυσικοθεραπευτή πρέπει να περιορίζεται στα αναγκαία για την ενημέρωση πλαίσια και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποκρύπτεται σκοπός διαφήμισης.

Δεν επιτρέπεται η δια των ΜΜΕ έκφραση απόψεων για θέματα Υγείας, που μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση ή παραπλάνηση του κοινωνικού συνόλου.

Δεν επιτρέπεται, επίσης, η δημοσίευση οπτικοακουστικού υλικού με ασθενείς, η οποία αποβλέπει σε άμεση ή έμμεση διαφήμιση. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτό το υλικό είναι υποστηρικτικό έρευνας και προβολής της σε συνέδρια ή δημοσιεύσεις, εφ’ όσον υπάρχει η έγγραφη συναίνεση του λήπτη ή των νόμιμων εκπροσώπων του ή όταν καλύπτονται επιμελώς στοιχεία που δηλώνουν την ταυτότητά του.

Δεν επιτρέπεται η προβολή μέσω εκπτώσεων ή προσφορών στις παρεχόμενες υπηρεσίες μεμονωμένα ή σε συνεργασία με διαδικτυακούς φορείς ή στο πλαίσιο εκδηλώσεων (πολιτιστικών, αθλητικών). Απαγορεύεται κάθε προβολή σε τηλεοπτικούς ή ραδιοφωνικούς σταθμούς με διαφημιστικά σποτ.

Ιστοσελίδα

Οι φυσικοθεραπευτές μπορούν να διατηρούν ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο, στην οποία μπορεί να φαίνονται οι αναγνωρισμένοι στην Ελλάδα ακαδημαϊκοί τίτλοι (προπτυχιακός, μεταπτυχιακός, διδακτορικός), καθώς και αυτοί της δια βίου εκπαίδευσης που προέρχονται από ΑΕΙ ή αναγνωρίζονται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών.

Απαγορεύεται στον φυσικοθεραπευτή να κάνει αναφορά σε ασθενείς του, προβεβλημένους και διάσημους ή μη, να προβάλει φωτογραφίες πριν και μετά τη θεραπεία, να επικαλείται αριθμό φυσικοθεραπευτικών περιστατικών, να προβάλει υλικά, τεχνικές, εμπορικές εταιρείες, να προβαίνει σε άμεση ή έμμεση συγκριτική εκτίμηση προσόντων, πτυχίων και υπηρεσιών.

Απαγορεύεται η διενέργεια πράξεων φυσικοθεραπευτή διαδικτυακά, παρά μόνο στους χώρους που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.

Όχι σε μεθόδους αγνώστων συνεπειών

Ο φυσικοθεραπευτής δεν επιτρέπεται να εφαρμόζει νέες φυσικοθεραπευτικές μεθόδους αγνώστων συνεπειών, χωρίς την αυστηρή εφαρμογή των κανόνων που διέπουν το σχεδιασμό και την εφαρμογή κλινικών μελετών.