Το υπουργείο Υγείας συστήνει αυτοτελή τμήματα κλινικών μελετών στα δημόσια νοσοκομεία δυναμικότητας μεγαλύτερης των διακοσίων (200) κλινών.

Αυτό προβλέπεται σε διάταξη που κατατέθηκε χθες το βράδυ σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους.

Αναλυτικότερα η διάταξη του νομοσχεδίου αναφέρει ότι δύναται να συστήνεται Αυτοτελές Τμήμα Κλινικών Μελετών, με απόφαση του Διοικητή του νοσοκομείου, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου νοσοκομείου και εισήγηση της Διοίκησης της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την τελευταία διετία έχουν κατατεθεί τουλάχιστον τριάντα (30) αιτήσεις διεξαγωγής νέων κλινικών μελετών ή τροποποίησης παλαιών κλινικών μελετών.

Όροι και προϋποθέσεις

Το Αυτοτελές Τμήμα Κλινικών Μελετών υπάγεται απευθείας στον Διοικητή του νοσοκομείου και είναι αρμόδιο για τη διασφάλιση της συνεργασίας και του συντονισμού των αρμόδιων τμημάτων των υπηρεσιών του νοσοκομείου με σκοπό την ομαλή διεξαγωγή της βιοϊατρικής έρευνας και την παρακολούθηση, σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία, του αρχείου των εγκεκριμένων κλινικών μελετών και ερευνητικών πρωτοκόλλων.

Στα νοσοκομεία, στα οποία συστήνεται Αυτοτελές Τμήμα Κλινικών Μελετών κατ’ εφαρμογή του παρόντος νομοσχεδίου, το Αυτοτελές Τμήμα Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, εφόσον υφίσταται, παύει να ασκεί τις αρμοδιότητες:

α) της κατάρτισης σε ετήσια βάση, προγράμματος ερευνητικών προγραμμάτων και πρωτοκόλλων που σχετίζονται με κλινικές μελέτες και βιοϊατρική έρευνα, καθώς και της παρακολούθησης της υλοποίησής τους,

β) της ευθύνης υλοποίησης και παρακολούθησης προγραμμάτων έρευνας και εκπαίδευσης που επιχορηγούνται από ελληνικές ή διεθνείς πηγές και σχετίζονται με κλινικές μελέτες, καθώς και

γ) της ευθύνης παρακολούθησης, σε συνεργασία με την Ιατρική Υπηρεσία, του αρχείου των εγκεκριμένων κλινικών δοκιμών και ερευνητικών πρωτοκόλλων.