«Ενεργοποιείται» η Ε.Κ.Α.Π.Υ για την κεντρική προμήθεια φαρμάκων. Με τροπολογία του υπουργείο Υγείας  η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ)  από την 1η Απριλίου 2023  θα μεριμνά για την προμήθεια φαρμάκων από διαγωνιστικές διαδικασίες και από συμφωνίες που συνάπτει η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων.

Τι αλλάζει στις προμήθειες

Αναλυτικά, όπως προβλέπεται στην τροπολογία, από 1/04/2023, η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) αναλαμβάνει τις διαδικασίες προμήθειας φαρμάκων, που διενεργούνται κατόπιν διαγωνιστικών διαδικασιών που υλοποιεί ή και συμφωνιών που συνάπτει η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων, και αφορούν κλειστούς ή ανοιχτούς προϋπολογισμούς, για τον εφοδιασμό των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (Γ.Ν.Θ.) «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ».

Επίσης, αναλαμβάνει τις διαδικασίες υπολογισμού και επιβολής του ποσού επιστροφής για τη φαρμακευτική δαπάνη των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ανά φαρμακευτική εταιρεία ή κάτοχο άδειας κυκλοφορείς (Κ.Α.Κ.) για την κατηγορία των προαναφερθέντων φαρμάκων.

Επιπλέον, για τις προμήθειες που αφορούν τα φάρμακα που αναφέρονται παραπάνω, εφαρμόζεται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αφορά την τιμή των νοσοκομειακών φαρμάκων, το ποσό επιστροφής (rebate) επί της τιμής ή επί του όγκου αυτών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη έκπτωση.

Όσον αφορά την εκκαθάριση των δαπανών και την πληρωμή των δικαιούχων για τις προμήθειες των φαρμάκων, αυτές θα γίνονται από την Ε.Κ.Α.Π.Υ., σε βάρος του προϋπολογισμού της, από τα ποσά των επιχορηγήσεων από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας.

Για την ορθή παρακολούθηση των δαπανών του Υπουργείου Υγείας και για τη διακριτή παρακολούθηση των επιχορηγήσεων ειδικού σκοπού που λαμβάνει η Ε.Κ.Α.Π.Υ. για την προμήθεια των ανωτέρω φαρμάκων, δημιουργείται νέος εξαβάθμιος Αναλυτικός Λογαριασμός Εσόδων (Α.Λ.Ε.) υπό τον πενταβάθμιο Α.Λ.Ε. 2310803 «Επιχορηγήσεις ειδικού σκοπού σε λοιπά νομικά πρόσωπα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Τροπολογία, οι διαγωνιστικές διαδικασίες που έχουν διενεργηθεί από την Ε.Κ.Α.Π.Υ. για την προμήθεια φαρμάκων των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και βρίσκονται σε εξέλιξη ή υλοποιούνται εντός του έτους 2023, ολοκληρώνονται με την υπογραφή εκτελεστικών συμβάσεων, με συμβαλλόμενο μέρος την Ε.Κ.Α.Π.Υ.

Μάλιστα, πρέπει να αναφερθεί ότι, η αγορά φαρμάκων για λογαριασμό των δημόσιων νοσοκομείων από το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας, καταργείται.

Εξαιρούνται οι προσωπικοί γιατροί από το clawback

Η Τροπολογία, τέλος,  περιλαμβάνει την εξαίρεση της αποζημίωσης των προσωπικών ιατρών από τον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής (claw back) και κλιμακωτού ποσοστού εκπτώσεων (rebate).