Η Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της έκθεσης της εταιρείας για το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Πρώτο τρίμηνο του 2023

  • Συνολικά έσοδα 5.239 εκατ. SEK (4.925), +6%, -2% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος (CER)i
  • Έσοδα τομέα Αιματολογίας 2.815 εκατ. SEK (2.499), +5% σε CER εκ των οποίων efmoroctocog alfa 1.196 εκατ. SEK (1.024), +9% σε CER· eftrenonacog alfa 514 εκατ. SEK (419), +16% σε CER· avatrombopag 475 εκατ. SEK (593), -28% σε CER και pegcetacoplan 95 εκατ. SEK (4)
  • Έσοδα τομέα Ανοσολογίας 2.151 εκατ. SEK (2.119), -9% σε CER εκ των οποίων anakinra 533 εκατ. SEK (645), -24% σε CER· palivizumab 1.398 εκατ. SEK (1.286), -3% σε CER και emapalumab 219 εκατ. SEK (189), +5% σε CER
  • EBITAi 2.121 εκατ. SEK (1.290)· περιθώριο EBITAi 40% (26). EBIT 1.495 εκατ. SEK (776)
  • Έσοδα ανά μετοχή (EPS) προ μείωσης 3,60 SEK (1,84), EPS προσαρμοσμένα προ μείωσηςi 3,60 SEK (3,67). Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 1.983 εκατ. SEK (1.644)
  • Ανακοίνωση θετικών συνοπτικών δεδομένων από μελέτες Φάσης 3 για το SEL-212 CRG
  • Έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών για το efanesoctocog alfa (της Sanofi) και ανακοίνωση θετικών συνοπτικών δεδομένων μελέτης φάσης 3 XTEND-Kids

 Σημαντική εξέλιξη έπειτα από το πρώτο τρίμηνο

  • Τα οικονομικά στοιχεία του nirsevimab απλοποιήθηκαν μέσω μιας νέας συμφωνίας δικαιωμάτων εκμετάλλευσης με τη Sanofi και τη λύση της συμφωνίας συμμετοχής με την AstraZeneca.

 Πρόβλεψη 2023 – αμετάβλητη1

  • Τα έσοδα αναμένεται να αυξηθούν κατά ένα μεσαίο έως υψηλό μονοψήφιο ποσοστό σε CER
  • Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITA2 αναμένεται να φτάσει λίγο παραπάνω από το 30% των εσόδων

Σύνοψη οικονομικών αποτελεσμάτων

 Q1Q1 Πλήρες έτος
Ποσά σε εκατομμύρια SEK20232022Μεταβολή2022
Συνολικά έσοδα5.2394.9256%18.790
Μεικτό κέρδος4.1723.40922%14.014
Μεικτό περιθώριο κέρδουςi80%69% 75%
EBITAi2.1211.29064%5.930
Προσαρμοσμένο EBITAi,ii2.1211.9519%6.605
Περιθώριο EBITAi40%26% 32%
Προσαρμοσμένο περιθώριο EBITAi,ii40%40% 35%
Κέρδη για την περίοδο1.06754396%2.638
Κέρδη ανά μετοχή, προ μείωσης, SEK3,601,8496%8,92
Κέρδη ανά μετοχή, προ μείωσης, SEK προσαρμοσμέναi,ii3,603,67-2%10,77
i. Εναλλακτικοί δείκτες επίδοσης
ii. Στοιχεία που επηρεάζουν τη συγκρισιμότητα (IAC) το 2022.

1 Η πρόβλεψη εξαιρεί το δικαίωμα της Sobi στην καταβολή δικαιωμάτων εκμετάλλευσης   από τις καθαρές πωλήσεις του nirsevimab στις Ηνωμένες Πολιτείες.

2  Εξαιρουμένων των IAC.