Η Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi®) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της έκθεσης της εταιρείας για το πρώτο τρίμηνο του 2022.

 

Ιανουάριος – Μάρτιος 2022

 • Συνολικά έσοδα925 εκατ. SEK (3.661), +35%, +24% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος (CER)
 • Έσοδα τομέα Αιματολογίας499 εκατ. SEK (1.877), +25% σε CER εκ των οποίων: efmoroctocog alfa 1.024 εκατ. SEK (857), +15% σε CER· eftrenonacog alfa 419 εκατ. SEK (413), -3% σε CER· avatrombopag 593 εκατ. SEK (180), +197% σε CER και pegcetacoplan 4 εκατ. SEK (-)
 • Έσοδα τομέα Ανοσολογίας119 εκατ. SEK (1.554), +24% σε CER εκ των οποίων: anakinra 645 εκατ. SEK (542), +11% σε CER· palivizumab 1.286 εκατ. SEK (879), +31% σε CER και emapalumab 189 εκατ. SEK (133), +27% σε CER
 • EBITA1 290 εκατ. SEK (1.484), περιθώριο EBITA1 26% (41)
 • Στοιχεία που επηρεάζουν τη συγκρισιμότητα2 -661 εκατ. SEK συμπεριλαμβανομένης πρόβλεψης για αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες στη Ρωσία της τάξης των -157 εκατ. SEK. Η αναδιάρθρωση συμπεριέλαβε τα εξής: κλείσιμο κατ’ ανάθεσης παραγωγής -360 εκατ. SEK, απλοποίηση των εγκαταστάσεων -72 εκατ. SEK και προγράμματα αποτελεσματικότητας -72 εκατ. SEK. Εξαιρουμένων αυτών των δαπανών, το προσαρμοσμένο EBITA ανήλθε σε 1.951 εκατ. SEK αντιστοιχώντας σε προσαρμοσμένο περιθώριο EBITA1 40% (41)
 • Τα προγράμματα αποτελεσματικότητας θα συγκεντρώσουν πόρους στους κύριους τομείς, θα απλοποιήσουν την οργάνωση και θα προσαρμόσουν τη βάση κόστους προκειμένου η Sobi να συνεχίσει να παρουσιάζει βιώσιμη ανάπτυξη και περιθώριο βελτίωσης με την πάροδο του χρόνου.
 • EBIT 776 εκατ. SEK (1.034), προσαρμοσμένο EBIT1437 εκατ. SEK (1.034)
 • Έσοδα ανά μετοχή (EPS) προ μείωσης 1,84 SEK (2,36), EPS προ μείωσης προσαρμοσμένα 3,67 SEK (2,36)
 • Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 1.644 εκατ. SEK (1.699)
 • Ανακοίνωση θετικών αποτελεσμάτων της μελέτης Φάσης 3 XTEND-1 για το efanesoctocog alfa, έγκριση του emapalumab στη Κίνα και άλλα ενθαρρυντικά ορόσημα που αφορούν τη γραμμή παραγωγής

 

Οικονομικές προβλέψεις 2022

 • Τα έσοδα αναμένεται να αυξηθούν κατά ένα μεσαίο έως υψηλό μονοψήφιο ποσοστό σε CER (αμετάβλητο)
 • Το περιθώριο EBITA αναμένεται να φτάσει λίγο παραπάνω από το 30% των εσόδων (επί του παρόντος βάσει του προσαρμοσμένου περιθωρίου EBITA).

 

Περίληψη οικονομικών αποτελεσμάτων

 

Q1 Q1 Πλήρες έτος
Ποσά σε εκατ. SEK 2022 2021 Μεταβολή 2021
Συνολικά έσοδα 4.925 3.661 35% 15.529
Μεικτό κέρδος 3.409 2.935 16% 12.045
Μεικτό περιθώριο κέρδους1 69% 80% 78%
EBITA1 1.290 1.484 -13% 5.575
Προσαρμοσμένο EBITA1,2 1.951 1.484 31% 5.575
Περιθώριο EBITA1 26% 41% 36%
Προσαρμοσμένο περιθώριο EBITA1,2 40% 41% 36%
Κέρδη για το χρονικό διάστημα 543 696 -22% 2.679
Έσοδα ανά μετοχή, προ μείωσης, SEK1 1,84 2,36 -22% 9,08
Έσοδα ανά μετοχή, προ μείωσης, προσαρμοσμένα SEK1,2 3,67 2,36 55% 9,08
1 Εναλλακτικοί Δείκτες Επίδοσης (APM). 
2 Στοιχεία που επηρεάζουν τη συγκρισιμότητα το πρώτο τρίμηνο του 2022.

 

Sobi Logo

Σχετικά με τη Sobi®

Η Sobi είναι μια εξειδικευμένη διεθνής βιοφαρμακευτική εταιρεία που μεταμορφώνει τη ζωή των ατόμων με σπάνιες παθήσεις. Η Sobi παρέχει βιώσιμη πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες στους τομείς της αιματολογίας, της ανοσολογίας και της εξειδικευμένης φροντίδας. Απασχολεί περίπου 1.600 εργαζόμενους στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, τη Μέση Ανατολή και την Ασία. Το 2021, τα έσοδα της Sobi ανήλθαν σε 15,5 δισεκ. SEK. Η μετοχή της Sobi (STO: SOBI) είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο Nasdaq της Στοκχόλμης.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη Sobi στη διεύθυνση Sobi Greece και στο LinkedIn.